STICHTING STADSVOLLEYBALMEPPEL

Reglementen

 1. Huishoudelijk reglement
 2. Wedstrijd reglement
 3. Scheidsrechter reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 1. Overeenkomstig artikel 12 van de statuten heeft het bestuur van de stichting het navolgende huishoudelijk reglement vastgesteld.
 2. Naast de dagelijks bestuursfuncties, voorzitter, secretaris en penningmeester vervullen de gewone leden van het bestuur de volgende functies:
  competitieleider
  1e algemeen lid
  2e algemeen lid
 3. De competitieleider is belast met alle aangelegenheden aangaande de competitie en wedstrijden. Hij draagt zorg voor de benodigde speelruimte, regelt de inschrijvingen c.q. deelname en stelt het wedstrijdprogramma vast. Hij ziet er op toe, dat de bepalingen van het wedstrijdreglement worden nageleefd.

  De indeling van de teams in de diverse klassen vindt op zijn voorspraak in overleg met het bestuur plaats. In bijzondere gevallen laat het bestuur bij aanmelding voor deelname de oudste rechten gelden, mits de inschrijvingen plaats vinden voor de gestelde datum op het inschrijfformulier. Daarna geschiedt plaatsing in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen.

  De leiding op de speelavond berust bij hem, daarbij bijgestaan door n of meer assistent-competitieleider(s); samen vormen ze de sectie wedstrijdwezen.
 4. Door bestuursleden in functie gemaakte kosten t.b.v. of namens S.V.M. kunnen tegen het overleggen van een bewijsstuk worden vergoed. Uitgaven boven 25,- hebben vooraf de goedkeuring van het bestuur nodig.

  Telefoonkosten van 30,00 per jaar kunnen worden gedeclareerd bij de penningmeester door het dagelijks bestuur en de competitieleider.
 5. Tot het bestuur mogen maximaal 3 personen uit dezelfde vereniging behoren.
 6. Op de openbare bestuursvergadering wordt een kascommissie benoemd. Zij bestaat uit 2 leden en 1 reserve van verschillende verenigingen, die elk twee jaar zitting hebben, met dien verstande, dat elk jaar 1 lid aftreedt. De commissie is belast met het controleren van de administratie van de penningmeester. Zij brengt, indien nodig, adviezen uit m.b.t. het financieel beheer.

  Als de administratie van de penningmeester in orde is bevonden, zal het bestuur de penningmeester voor zijn beleid te dechargeren. De kascontrole dient uiterlijk 2 weken voor de datum van de algemene vergadering plaats te vinden op uitnodiging van de penningmeester.

 7. Het bestuur van de S.V.M. organiseert, indien noodzakelijk, een scheidsrechtercursus. Zij zorgt tevens voor naleving van het scheidsrechters reglement en stelt zo nodig bij overtreding daarvan boetes vast. Deelnemende verenigingen verplichten zich scheidsrechters t.b.v. de organisatie beschikbaar te stellen. Slechts in bijzondere gevallen en uitsluitend na een met redenen omkleed schriftelijk verzoek kan de sectie arbitrage ontheffing op het aantal te leveren scheidsrechters verlenen. Mocht daartoe aanleiding zijn, dan kan het bestuur naderhand verenigingen verplichten meer scheidsrechters dan zijn opgegeven ter beschikking te stellen.
 8. De inleggelden moeten binnen 14 dagen na dagtekening van de uitnodiging tot betaling worden voldaan. Indien hier geen gevolg aan wordt gegeven wordt het inschrijfgeld verhoogd met 10 %.

  Bij het niet nakomen van de betaling van de inleggelden worden de teams uitgesloten van de competitie.

  Boetes welke worden opgelegd tijdens de competitie dienen binnen een betalingstermijn van 14 dagen na dagtekening te worden voldaan.

  Indien hieraan niet wordt voldaan, wordt bij het hoogst geklasseerde team drie wedstrijdpunten in mindering gebracht.
 9. Mochten er naar oordeel van het bestuur gegronde redenen aanwezig zijn, dan kan zij een vereniging, team of n of meer personen de deelname weigeren of verdere deelname al dan niet tijdelijk ontzeggen.
 10. Iedere deelnemer aan de competitie van S.V.M. neemt geheel op eigen risico deel. Nimmer kan het bestuur of de organisatie op enige wijze aansprakelijk worden gesteld.
 11. Iedere vereniging en/of deelnemer is verplicht om zich aan de diverse reglementen te houden.
 12. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

WEDSTRIJDREGLEMENT

 • Alle wedstrijden worden gespeeld volgens het wedstrijdreglement van de Nevobo, voor zover geen eigen reglementen zijn vastgesteld.
 • Afwijkende regels.
 1. Er wordt 1 time-out per set toegestaan.
 2. Gedurende de laatste 5 minuten van de derde set mag de wedstrijd niet worden onderbroken door een time-out of een spelerswisseling. Overtreding wordt gestraft met puntverlies c.q. opslagverlies
 3. De bal is uit indien deze de zijlijn van het naastgelegen speelveld overschrijdt. Dat geldt ook de speler voor tijdens of na de actie om een bal te redden, de speler mag het naast gelegen veld niet betreden.

  Een wedstrijd duurt precies één uur, er wordt begonnen bij het centraal gegeven geluid signaal.
  • De eerste set heeft een maximale tijdsduur van 30 minuten. 
  • De tweede set duurt tot maximaal 45 minuten na aanvang van de wedstrijd. 
  • De derde set eindigt op het moment van het centraal gegeven geluidssignaal. 
  • De scheidsrechter staakt direct de wedstrijd. 
  • Indien een set wordt beëindigd door het verstrijken van de tijdslimiet wordt bij gelijke stand de rally uitgespeeld.
 4. De bal mag met de voet worden gespeeld.
 5. Alle wedstrijden moeten op de vastgestelde datum en tijd worden gespeeld. Onder geen voorwaarde wordt uitstel verleend wegens vakanties, vergaderingen, enz. Ook worden geen wedstrijden omgewisseld. Slechts in zeer bijzondere gevallen heeft de competitieleider het recht om van het hierboven bepaalde af te wijken.
 6. Kampioen in een klasse is het team met de meeste winstpunten. Eindigen twee of meer teams gelijk, dan beslist het setpuntensaldo. Is ook dit gelijk, dan beslissen de onderlinge wedstrijden: eerst de winstpunten, dan eventueel het setpuntensaldo. Kan ook dan nog geen beslissing worden verkregen, dan beslist het lot, tenzij en indien mogelijk aan een beslissingswedstrijd de voorkeur wordt gegeven, één en ander ter beoordeling van de competitieleider. In principe promoveren de kampioenen, m.u.v. die van de eerste klassen. M.u.v. de laagste klasse kan het laatste team een klasse degraderen. Eventueel vindt versterkte promotie en/of degradatie plaats. Uiteindelijk beslist de competitieleider vlak voor aanvang van het nieuwe seizoen over de definitieve klassering, dit op grond van de aanmeldingen.
 7. Minstens 10 min. voor de aanvang van een wedstrijd moeten de aanvoerders of coaches zich bij de wedstrijdleiding melden voor het invullen van het wedstrijdformulier. Dit invullen moet in volgorde van de registratienummers gebeuren, buiten de wedstrijdcabine.
 8. De spelerskaarten zijn in de wedstrijdcabine aanwezig; ze worden door aanvoerders of coaches opgehaald en na afloop van de wedstrijden weer ingeleverd bij de wedstrijdleiding. Alleen spelers in het bezit van een pas voorzien van een goed gelijkende pasfoto en een registratienummer kunnen aan de wedstrijden deelnemen. De verenigingen zorgen er voor dat hun spelerskaarten zijn voorzien van recente pasfoto’s, namen en geboortedata. Nieuwe spelers met in orde zijnde spelerspassen kunnen voor hun wedstrijden bij de leiding worden opgegeven. De spelerskaarten dienen vanaf de 1e wedstrijddag aanwezig te zijn.
 9. Invallersbepalingen per 12 sept. 2023
  Tijdens de ledenvergadering is op verzoek van meerdere verenigingen de inval bepaling versoepeld.
  Er is afgesproken dat:
  Je onbeperkt bij je eigen teams en overige SVM verenigingen mag lenen, mits dezelfde klasse of lager.

  Bij 4 spelers mag je 1 speler lenen uit een hogere klasse om toch te kunnen spelen.
  Het maximum van 10 x meespelen in een hoger team laten we los. Dat mag dus onbeperkt.

  Een team, dat de invallersbepalingen overtreedt, heeft de bewuste wedstrijd reglementair met 3-0 verloren. (setstanden 0-0)
  Een team, welke bestaat uit 5 spelers is incompleet, maar wel speelgerechtigd.
 10. Niet opkomen en spelonderbrekingen:
  A. Een team verliest met 3-0 bij niet opkomen, behoudens duidelijk aan te tonen overmacht. (setstanden 0-0).

  B. Komt een team 5 minuten te laat dan is de 1e set verloren met de setstand 0-0.
  Na 10 minuten wordt begonnen met de tweede set. Is het team dan nog niet aanwezig of incompleet (4 of minder) dan is de wedstrijd verloren 3-0 met de setstanden 3x 0-0.

  C. Bij een blessure krijgt een team max. 3 minuten voor behandeling of het toepassen van een reglementaire wissel. Raakt een team tijdens een set onvolledig, dan wordt deze set verloren verklaard, maar blijven de behaalde setpunten gehandhaafd. Indien na 5 minuten team nog incompleet is zijn ook eventueel volgende sets verloren. (setstanden 0-0).

  D. Als door overmacht wedstrijd moet worden onderbroken zal i.o.m. competitieleiding eventueel extra verloren tijd aan het eind van de set tijd worden bijgeteld. Indien nodig zullen ook de volgende sets later beginnen. Alle opvolgende wedstrijden zullen (mogelijk met vertraging) wel weer tegelijk beginnen.

  E. Indien wedstrijdleiding i.v.m. niet nader te noemen reden de wedstrijd vroegtijdig onderbreekt/staakt, dienen beide teams zich minimaal 10 minuten beschikbaar te houden. Als wedstrijd niet wordt hervat geldt de setstand als eindstand. Over de eventueel nog te spelen sets beslist de competitieleiding i.o.m. wedstrijdleiding.

  F. Bij overmacht (bijv. weersomstandigheden) beslist de competitieleiding.

 11. In mixteams mogen maximaal 3 heren tegelijk in het veld staan.

 12. Van de teams, die “vroeg” moeten spelen, zijn een kwartier voor aanvang twee spelers aanwezig voor het in orde brengen van de velden. Pas als alle velden speelklaar zijn, kunnen de overige spelers de velden betreden. Na de laatste wedstrijden ruimen de teams hun velden op. Houdt men zich niet aan het in dit artikel bepaalde, dan wordt een boete van € 5,- opgelegd.

 13. Het eerst genoemde team zorgt voor een teller. Indien geen teller aanwezig is, wordt een van de spelers aangewezen voor deze functie. Hij / zij mag niet actief aan het spel deelnemen. Het toegestaan te wisselen van teller na een set, ook bij een blessure van een speler is het toegestaan te wisselen, mits de geblesseerde speler het tellen kan overnemen. Wordt er geen teller gevonden dan is de wedstrijd reglementair verloren.

 14. Zolang op een veld een wedstrijd nog niet is afgelopen, wordt niet toegestaan, dat de teams, die na deze wedstrijd moeten spelen, zich in de speelruimte bevinden.

 15. Tijdens de competitie kunnen nieuwe teams worden toegelaten, indien dit naar het oordeel van de competitieleider zinvol en mogelijk is.

 16. De competitieleider heeft het recht om na de eerste helft van de competitie in die klassen, waar hij dat nodig acht, veranderingen aan te brengen, zoals bijv. de splitsing in een promotie en een degradatiegroep.
 17. Overschrijving van spelers is alleen mogelijk, indien beide betrokken verenigingen zich hiermee schriftelijk akkoord hebben verklaard.

SCHEIDSRECHTERSREGLEMENT

 1. De scheidsrechter moet zich er op instellen, dat hij de minst belangrijke figuur van het spel is. Als hij goed leidt, zal hij echter waardevol blijken te zijn. De spelers zijn de hoofdpersonen. De scheidsrechter dient zich aan te passen aan het spel en aan de ontwikkeling van het spel tijdens de wedstrijd. Een goede scheidsrechter is hij, die onopgemerkt een wedstrijd leidt en wiens aanwezigheid niet opvalt. Een goede speler zal dit zonder meer accepteren en geen problemen opleveren.
 2. De scheidsrechter houdt zich aan de richtlijnen verstrekt door het bestuur, waarbij de eigen opvattingen over spel en leiding terzijde moeten worden gesteld.
 3. Tenminste 15 minuten voor aanvang van de te leiden wedstrijd meld U zich bij de wedstrijdleiding.
 4. Overleg welk team begint met de opslag en welke veldhelft wordt begonnen. Het tweede genoemde team heeft de eerste keuze.
  Maak aantekeningen op het wedstrijdformulier, als door omstandigheden niet tijdig kan worden begonnen.
 5. De scheidsrechter overtuigd zich ervan dat het eerst genoemde team zorgt voor een teller.
  Is deze niet aanwezig zal een van de spelers aangewezen moeten worden voor deze functie.
  Hij / zij mag niet actief deelnemen aan de wedstrijd.
 6. Op de spelersbank mogen uitsluitend coach en wisselspelers plaats nemen. Alle overigen moeten worden weggezonden.
 7. Controleer het wedstrijdformulier en vergelijk in bijzijn van beide aanvoerders het formulier met de spelerskaarten en de spelers. Na de wedstrijd dient het wedstrijdformulier te worden afgetekend door beide aanvoerders van de teams en de scheidsrechter, nadat de aanvoerders het formulier hebben gecontroleerd.
 8. Parate kennis van de spelregels (Nevobo en aangepaste regels) dient u zich eigen te maken.
 9. Protesten tegen beslissingen van scheidsrechters zijn niet mogelijk.
 10. Indien door de competitieleider speciale instructies worden gegeven, dient U deze strikt op te volgen.
 11. Indien U niet in staat bent een U toegewezen wedstrijd te leiden, moet U zelf voor een vervanger zorgen, die op hetzelfde niveau of hoger dan U fluit. Ten allen tijde blijven de verenigingen verantwoordelijk voor de door hun scheidsrechters te leiden wedstrijden. Nalatigheden komen dus ten laste van de betreffende vereniging. Te laat dan wel niet aanwezig zijn van de scheidsrechter van het betreffende team wordt beboet met € 5,- welke boete bij een tweede keer tot € 15,- wordt verhoogd en een derde keer wordt verhoogd tot € 25,-