Notulen jaarvergadering 11 september 2018 

 1. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de jaarvergadering.
 2. Mededelingen en ingekomen stukken.
  • Koffie en thee op rekening van de vereniging .
  • Er zijn geen ingekomen stukken.
  • Notulen van de vorige vergadering  waren niet aanwezig.
  • Voor de vacature van assistent competitieleider meldt Roelien van de Wende zich aan. 
 3. Verslag penningmeester.
  Hierover zijn geen vragen.
 4. Verslag kascommissie.
  Bij de controle geen bijzonderheden ontdekt en stelt dan ook voor om de penningmeester decharge te verlenen.
 5. Verkiezing kascommissie.
  In de kascommissie hebben zitting,
  Douwe Kaper 2e 
  Marla Knol 1e
  Roelof Broekman reserve
 6. Mededelingen competitieleider.
  • We hebben meer teams dan vorig jaar.
  • De start van de competitie is op 25 september 2018 en de laatste avond is op 23 april 2019.
  • We hebben een vol rooster, er zijn 3 avonden waarop zowel mix als voor de gewone competitie wordt gespeeld.
  • Bij mix 2 oneven aantal teams waardoor er bij elke wedstrijdavond 2 scheidsrechters van 1 team zijn, anders lukt het niet.
  • Wij beginnen met zowel gewone als mix wedstrijden de competitie.
  • Alle informatie over de indeling en de wedstrijden is te vinden op de website.
 7. Afscheid Wilfred
  Hierna wordt er afscheid genomen van de voorzitter Wilfred van Leer, door het aanbieden van een cadeaubon en bloemen, met de dank voor de inzet in de afgelopen jaren.
  Lubertus Huls neemt de voorzitters taak over.
  Wilfred bedankt iedereen.
 8. Mededelingen arbitrage.
  Geen nieuwe regels, verdere uitleg in scheidsrechters cursus die aansluitend na de jaarvergadering begint.
 9. Rondvraag.
  Er zijn geen vragen.

  De voorzitter sluit de jaarvergadering en wenst ieder wel thuis en tot de 25e als de competitie start.